Všeobecné obchodné podmienky dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Tieto Všeobecné obchodné podmienky obchodu PK Graphic Design(viď definovane nižšie) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť Patrik Kajtár - PK Graphic Design, IČO: 50 430 327, so sídlom Mederčská 835/36, 94501 Komárno ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej len "DODÁVATEĽ, "), na druhej strane druhá zmluvná strana ako záujemca, kupujúci alebo objednávateľ (ďalej len: "ODBERATEĽ") a ktorých predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb (ďalej spolu ako: "TOVAR).

DODÁVATEĽ je prevádzkovateľom internetovej domény  www.pkgraphic.sk (ďalej len obchod PKGRAPHIC).

ODBERATEĽ je subjekt, ktorý je objednávateľom tovaru a služieb DODÁVATEĽA.

DODÁVATEĽ spolupracuje výhradne so subjektmi s právnou subjektivitou najmä so subjektmi založenými na ďalšie podnikanie alebo s podnikmi a organizáciami oprávnenými pre nákup a predaj tovaru a služieb, pričom obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka. Spolupráca so subjektmi, ktoré nedisponujú IČO alebo zodpovedajúcim údajom v iných krajinách nie je vylúčená.

Tieto podmienky upravujú aj reklamácie voči DODÁVATEĽovi, pokiaľ reklamovaný tovar alebo služba boli predmetom zmluvy založenej objednávkou alebo cenovou ponukou z obchodu PKGRAPHIC.

Objednávka, cenová ponuka a návrh zmluvy
Eshop PK GRAPHIC má charakter katalógu produktov. Zmena cien a dostupnosti produktov je vyhradená a nie je zo strany ODBERATEĽa právne nárokovateľná. Objednávka produktov, pri ktorých je zverejnená cena, je považovaná za návrh zmluvy zo strany ODBERATEĽa. Objednávka TOVARu, u ktorého cena nie je zverejnená, sa považuje za žiadosť o cenovú ponuku. Okrem vytvorenia objednávky v eshope PKGRAPHIC môže ODBERATEĽ objednávku alebo žiadosť o cenovú ponuku zaslať DODÁVATEĽovi aj písomne, telefonicky a e-mailom.Cenová ponuka DODÁVATEĽa je návrhom zmluvy z jeho strany.

Pokiaľ v cenovej ponuke alebo objednávke neboli výslovne upravené podmienky dopravy a platby, predpokladá sa, že budú účtované v zmysle cenníka dopravy a platby uverejneného na stránkach obchodu PKGRAPHIC.

Odoslaním návrhu zmluvy DODÁVATEĽovi alebo akceptáciou návrhu zmluvy zo strany DODÁVATEĽa v akejkoľvek forme, ODBERATEĽ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy v obchode PKGRAPHIC.

Prijatím alebo potvrdením objednávky zo strany DODÁVATEĽa sa rozumie zaslanie informatívneho e-mailu na emailovú adresu ODBERATEĽa, ktorá bola uvedená v objednávke cez eshop. Prijatie alebo potvrdenie môže byť uskutočnené aj telefonicky alebo iným vhodným spôsobom či konaním DODÁVATEĽa so zreteľom na formu vykonanej objednávky. Prijatím alebo potvrdením objednávky DODÁVATEĽ deklaruje prípravu realizácie dodávky a prípravu zmluvy. Samotným prijatím alebo potvrdením objednávky nevzniká kúpna zmluva ani zmluva o dielo.

DODÁVATEĽ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku ODBERATEĽa a nedodať mu Tovar bez udania dôvodu.

Vznik zmluvy
Zmluva vzniká uzavretím zmluvy v písomnej forme alebo tiež:

  1. odoslaním TOVARu na dobierku ak ODBERATEĽ objednal dodanie TOVARu alebo služieb na dobierku a nedošlo k zmene podmienok návrhu zmluvy. Úprava ceny dopravy podľa cenníka dopravy v zmysle správneho hmotnostného zaradenia zásielky zo strany DODÁVATEĽa sa nepovažuje za zmenu podmienok návrhu zmluvy.
  2. odoslaním TOVARu na dobierku ak ODBERATEĽ objednal dodanie TOVARu alebo služieb na dobierku a všetky zmeny v takto realizovanom návrhu zmluvy boli z oboch strán potvrdené
  3. prijatím úhrady zálohovej faktúry alebo výzvy k úhrade objednávky
  4. odoslaním TOVARu v prípade, že DODÁVATEĽ nepožaduje úhradu dodávky alebo jej časti vopred a TOVAR je odosielaný na faktúru s definovanou splatnosťou
  5. akceptáciou cenovej ponuky DODÁVATEĽa, pokiaľ bolo v ponuke uvedené, že tovar je dodávaný na záväznú objednávku

Odstúpenie od od zmluvy
V prípade objednávky bežných skladových produktov je ODBERATEĽ oprávnený odstúpiť od objednávky, pokiaľ nevznikla zmluva, aj bez udania dôvodu.

V prípade, že ODBERATEĽ neuhradí záväzok zo vzniknutej zmluvy, odmieta dodanie TOVARu alebo neodoberie TOVAR v zmysle dohodnutého spôsobu dodania a platby, môže od zmluvy odstúpiť DODÁVATEĽ , pričom mu vzniká nárok na storno poplatok a úhradu všetkých oprávnených nákladov. Výšku storno poplatku stanovuje výhradne DODÁVATEĽ a bez nutnosti primeraného odôvodnenia môže byť stanovená až do výšky 50% kúpnej ceny TOVARu. Pokiaľ bolo predmetom zmluvy zaplatenie zálohy zo strany ODBERATEĽa, záloha je nevratná a má charakter zmluvnej pokuty. Týmto sa nárok DODÁVATEĽa na storno poplatok považuje za vysporiadaný.

DODÁVATEĽ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti naplnenia zmluvy, napríklad v prípade nedostupnosti TOVARu, ukončenia výroby alebo iného podobného dôvodu.. Ak sa DODÁVATEĽ dozvie, že nesplní platnú zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať ODBERATEĽa do 7 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

Vrátenie TOVARU
Vrátenie TOVARu nie je možné, pokiaľ TOVAR nebol kupovaný s výhradou práva vrátenia do stanoveného termínu. Pokiaľ bola dohodnutá kúpa s právom vrátenia TOVARu, dohodnutá lehota pre vrátenie TOVARu musí byť definovaná vo faktúre - daňovom doklade.

Tovar zaslaný s výhradou práva vrátenia nesmie ODBERATEĽ používať v bežnom režime. Možnosť vrátenia TOVARu je poskytnutá výhradne na odskúšanie vlastností TOVARu. V prípade uplatnenia možnosti vrátenia TOVARu je ODBERATEĽ povinný vrátiť TOVAR v pôvodnom stave vrátane balenia. Pokiaľ budú TOVAR alebo balenie poškodené nad mieru nevyhnutnú pre odskúšanie TOVARu, môže DODÁVATEĽ požadovať primeraný storno poplatok za zníženie hodnoty alebo môže v krajnom prípade odmietnuť späť vzatie TOVARu.

Možnosť vrátenia TOVARu môže byť spoplatnená. V takomto prípade bude po vrátení TOVARu dobropisovaná len kúpna cena TOVARu. Poplatok za právo vrátenia TOVARU zostáva nevratný.Vrátenie služby nie je možné.

V prípade čiastkového vrátenia tovaru budú z dobropisovanej sumy odpočítané všetky zľavy, ktoré boli poskytnuté v rámci plnenia vzniknutej zmluvy.

Platobné podmienky
ODBERATEĽ je povinný zaplatiť DODÁVATEĽovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Výnimočne môže byť TOVAR dodaný vopred, na faktúru s uvedením splatnosti. Nezaplatenie vyfakturovane ceny ODBERATEĽom v lehote splatnosti má za následok oprávnenie DODÁVATEĽa požadovať od ODBERATEĽa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) mesiac omeškania najmenej vo výške 40EUR, s čím ODBERATEĽ výslovne súhlasí.

Doprava a platba
Cenník dopravy a platby je vždy uvedený na stránkach obchodu PKGRAPHIC. Cenník pre každú krajinu určenia môže byť iný. Zmena cenníka dopravy a platby nie je zmenou týchto obchodných podmienok. Právo zmeny cenníka si DODÁVATEĽ vyhradzuje.

Cena dopravy a platby môže byť v zmluve dohodnutá inak ako je uvedená v cenníku.

Cena dopravy je závislá najmä od hmotnosti zásielky.

DODÁVATEĽ je oprávnený dodať TOVAR aj vlastnými prostriedkami. V prípade zasielania tovaru prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb je výber konkrétneho poskytovateľa výhradným právom DODÁVATEĽa.

Reklamačné podmienky
Spravidla ide o nasledujúce momenty:
- príjemca ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prijatia zásielky, kontaktujte firmu PKGRAPHIC na e-mail info@pkgraphic.sk s oznámením o vzniknutej škode.
- príjemca reklamuje u dodávateľa (odosielateľa zásielky), pričom v reklamácií je potrebné:
1. uviesť fakturačné a kontaktné údaje reklamujúceho
2. uviesť číslo objednávky
3. priložiť fotografie poškodeného tovaru

Záverečné ustanovenia
DODÁVATEĽ a ODBERATEĽ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zároveň vzájomne výslovne uznávajú zasielanie daňových a účtovných dokladov opatrených naskenovanou pečiatkou a prípadne podpisom alebo názvom subjektu, pokiaľ budú doručené vo forme zaručujúcej vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť, napríklad vo formáte *.pdf

Nedeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky, ktoré sú zverejnené vyššie.

Pre tieto podmienky a všetky právne vzťahy medzi DODÁVATEĽom a ODBERATEĽom platí právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto podmienok.

Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi DODÁVATEĽom a ODBERATEĽom pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým zmierom a mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie Okresný súd v Komárne.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.09.2016.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.